pakd

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/PW1/2016

- SZKOLENIA ZAWODOWE

Na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/-czek projektu „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie” realizowanego przez Podkarpacka Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o., zwaną dalej Zamawiającym, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.02-18-0065/15, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Rozeznanie rynku - do pobrania pdf

Oferta z załącznikami - do pobrania pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.:

„Przeprowadzenie analizy zakresu prac B+R ukierunkowanych na produkcję tradycyjnego sosu paprykowego na skalę przemysłową jako produktu dla gastronomii i handlu detalicznego bez utraty walorów smakowych i zdrowotnych”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymogi opisane w zapytaniu ofertowym.

Wykaz firm/instytucji, które złożyły ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Przyznana punktacja:

Cena: 60 pkt,

Termin realizacji zamówienia: 20 pkt,

Adekwatność zaproponowanych działań do oferty Zamawiającego: 20 pkt.

.

Zapytanie ofertowe zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności

Jasło, 25 sierpnia 2016 r.

Znak sprawy: RPO/PAKD/1/2016

Zamawiający

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z. o.o.

ul. Staszica 7

38-200 Jasło

Nr KRS 00000144369

Nr NIP 6851004521

Rodzaj zamówienia

Kod CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

  1. Nazwa zamówienia

Przeprowadzenie analizy zakresu prac B+R ukierunkowanych na produkcję tradycyjnego sosu paprykowego na skalę przemysłową jako produktu dla gastronomii i handlu detalicznego bez utraty walorów smakowych i zdrowotnych.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Formularz oferty - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - do pobrania

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym - do pobrania

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych, kadrowych oraz możliwości zrealizowania zamówienia - do pobrania

Załącznik Nr 4 - Opis koncepcji i opis działań planowanych do realizacji analizy - do pobrania

Załącznik Nr 5 - Lista uzyskanych referencji - do pobrania

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy - do pobrania