pakd

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr RPOWP/9.3/1

dotyczące dostawy podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego

dla Uczestników projektu „Kompetencje językowe szansą na sukces”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.3.

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Informacja o wyniku postępowania nr POWES/PAKD/1/2017

na wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Krzysztofa Głąba.

Uzasadnienie:

-oferta spełnia wszystkie wymogi opisane w zapytaniu ofertowym,

-oferta otrzymała największą liczbę punktów, tj. 100.

Z poważaniem,

Robert Radwan,

Kierownik POWES

Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: POWES/PAKD/1/2017

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wyklyczenia

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o okresie działalności

Załącznik Nr 4 - Opis wspólnych przedsięwzięć

Załącznik Nr 5 - Wykaz realizowanych projektów

Załącznik Nr 6 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć na rzecz osób ZUiWS

Więcej artykułów…

  1. Rozeznanie rynku Nr 2/PW1/2016