pakd

loga na strone

Jasło, dn. 03.08.2017 r.

Rozeznanie rynku

na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych

dla Uczestników Projektu

Kompetencje językowe szansą na sukces”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działania 9.3 podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

         I. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zwraca się w ramach

rozeznania rynku o przedstawienie ceny na całościową organizację i przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego i niemieckiego

         II. Przedmiotem rozeznania jest organizacja i przeprowadzenie:

               1. 120 egzaminów z języka angielskiego na poziomie A2

               2. 12 egzaminów z języka angielskiego na poziomie B2

               3. 24 egzaminów z języka niemieckiego na poziomie A2

Egzaminy przeprowadzone będą w następujących miastach województwa podkarpackiego:

Krosno, Dębica, Przemyśl, Lesko.

         III. Cena winna zawierać koszty:

               1. wynajmu sali egzaminacyjnej spełniającej warunki do przeprowadzenia

                   egzaminów

               2. dostarczenia pakietów egzaminacyjnych

               3. przeprowadzenia i sprawdzenia testów egzaminacyjnych po

                   przeprowadzonym egzaminie

               4. przesłania wyników i wystawienia certyfikatów

               5. archiwizacji materiałów i wyników.

Materiały egzaminacyjne mają umożliwić przeprowadzenie egzaminu składającego się z części ustnej i pisemnej, powinny umożliwić przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na poziomach A2, B2 oraz z języka niemieckiego na poziomie A2.

Zamówienia na przeprowadzenie egzaminów będą realizowane systematycznie wraz z postępami realizacji projektu.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. nie zobowiązuje do zamówienia maksymalnej liczby przeprowadzenia egzaminów wskazanej powyżej. Liczba przeprowadzonych egzaminów będzie uzależniona od liczby osób, które ukończą kurs i będą się kwalifikowały do przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Warunkiem dostępu do udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

              

       IV. Informacje dodatkowe

   1. Termin oraz miejsce składania ofert cenowych:

       Termin składania ofert: do dnia 15.08.2016 do godz.1500 (wiążąca jest data wpływu).

     2. Ofertę można składać:

       - osobiście w biurze spółki Jasło ul. Kadyiego 12.

       - droga pocztową w zamkniętej kopercie (z dopiskiem biuro-Języki ) na adres:

         38-200 Jasło ul. Kadyiego 12.

   3. Osoba/y do kontaktu: Mariola Michalec Tel. (517 368 198, 013- 44 675 62);

        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   4. Sposób sporządzenia oferty cenowej

     - Ofertę można składać wg wzoru ustalonego przez Składającego.

     - Oferta zawierać będzie ceny jednostkowe oraz całościowe na dane poziomy językowe.

   V. Informacja o wyborze

       1) Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni łącznie kryteria:

       a) zgodna z określonymi powyżej wymaganiami;

       b) będzie zawierać najniższą cenę.

       2) O wynikach postępowania zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie.

 Załącznik Oferta cenowa do pobrania TUTAJ.

malopolska logo

Jasło, dn. 08.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 1/3/SZ/Z/RP2/2017

 

dotyczące:
Szkolenie nr 1: Szkolenie komputerowe „ECDL Base” dla 9 Uczestników Projektu (UP).

Szkolenie nr 2: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu: Cambridge English: First (FCE), wraz z egzaminem.

dla Uczestników projektu

„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I.                   Zamawiający

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

 

II.                Przedmiot rozeznania rynku

Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

 

1.      Przedmiot rozeznania obejmuje przeprowadzenie następujących szkolenia zawodowych:

Szkolenie nr 1 pn. Szkolenie komputerowe „ECDL Base”, w wymiarze 80 godzin, dla 9 osób wraz z egzaminami (walidacja nabytych efektów kształcenia) i certyfikacją.

Program szkolenia ma być zgodny z wymogami PTI oraz ECDL Polska w tym zakresie. Wykonawca powinien umożliwić uczestnikom zdawanie wszystkich egzaminów zgodnie z wymogami dotyczącymi ECDL Base. Egzaminy muszą przeprowadzać certyfikowani egzaminatorzy ECDL i muszą się one odbywać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych.

Termin realizacji zamówienia: maj 2017

Szkolenie nr 2: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu: Cambridge English: First (FCE) wraz z egzaminem (walidacja nabytych efektów kształcenia) dla 1 Uczestnika projektu i certyfikacją.

W wymiarze 50 godzin zajęć.

Szkolenie powinno zakończyć się podejściem Uczestnika szkolenia do egzaminu Cambridge English: First (FCE).

Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – czerwiec 2017

Miejsce realizacji szkoleń: nr 1 i 2: Gorlice lub inna miejscowość do 40 km od Gorlic.

Pełna treść zamówienia do pobramia tutaj

malopolska logo

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 1/2/SZ/RR/RP2/2017

dotyczące:
Szkolenie nr 1: „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego”,
Szkolenie nr 2: „Operator / Programista CNC”, stopień CNC1.

dla Uczestników projektu

Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Zamawiający

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

  1. Przedmiot rozeznania rynku

Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

  1. Przedmiot rozeznania obejmuje przeprowadzenie następujących szkolenia zawodowych:

Szkolenie nr 1: „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego” wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminami (walidacja nabytych efektów kształcenia) prowadzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego i certyfikacją dla grupy 4 Uczestników projektu.

Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – czerwiec 2017

Program szkolenia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych, wiadomości o dozorze technicznym. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem UDT.

Szkolenie nr 2: „Operator / Programista CNC”, stopień CNC1, wraz z badaniami lekarskimi (o ile są wymagane) oraz egzaminem (walidacja nabytych efektów kształcenia) dla 1 Uczestnika projektu i certyfikacją.

Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – czerwiec 2017

 Pełna treść zapytania do pobrania tutaj

.

ROZEZNANIE CENOWE NR 01/SZZ/RP5/2017
- SZKOLENIA ZAWODOWE


Na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/-czek projektu „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego” realizowanego przez Podkarpacka Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o., zwaną dalej Zamawiającym, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.01.00-18-0210/16- 00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Rozeznanie cenowe - do pobrania (pdf)

Formularz oferty - do pobrania (pdf)