pakd

loga na strone

POWES na Targach Ekonomii Społecznej w Rzeszowie.

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, uczestniczyli w Targach Ekonomii Społecznej w Rzeszowie prezentując ofertę ośrodka.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego i organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

 

loga na strone

Spotkania informacyjne w Jaśle i Krośnie.

W ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zostały zrealizowane pierwsze spotkania informacyjne. Odbyły się one 31 maja 2017 r. w Jaśle oraz 2 czerwca 2017 r. w Krośnie.

Spotkania prowadzone były przez kadrę projektu i dotyczyły informacji o możliwościach wsparcia oferowanego w ramach działania POWES. Celem spotkań było oprócz przekazania informacji o projekcie, nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się ekonomią społeczną z jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń.

W spotkaniach licznie uczestniczyli przedstawiciele Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem spotkania zapraszamy do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 508 030 632

Spotkanie POWES

 loga na strone

Spotkanie informacyjne w Jaśle i Krośnie dotyczące Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego poprzez:

1. Usługi informacyjne o sektorze ekonomii społecznej, ofercie wsparcia, stanie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim,

2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, realizowane m.in. w następujących formach:

- animowanie  lokalnych społeczności do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,

- wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej,

- wspieranie osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES czy PS,

- diagnozowanie potencjału lokalnego,

- wyszukiwanie lokalnych liderów,

- organizowanie spotkań animacyjnych, ukierunkowanych na rozwój ES,

- tworzenie grup inicjatywnych,

- zawieranie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej między lokalnymi społecznościami, podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami,

- propagowanie dialogu obywatelskiego, w tym zachęcanie do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy samorządu, mieszkańców, sektora biznesu,

- zachęcanie lokalnych samorządów do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych,

3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, realizowane m.in. w formie:

- doradztwa kluczowego, którego zadaniem jest przygotowanie zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego GI od początku do końca w procesie tworzenia/ ekonomizowania podmiotu/ przekształcenia w PS; przekazanie wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania PES/ PS, zewnętrznego finansowania PS i PES,

- szkolenia dotyczące założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS dla GI,

- szkoleń w zakresie tworzenia biznes planów dla grup inicjatywnych, w tym m.in.: badanie potencjału do prowadzonej działalności, określenie obszarów pod kątem potencjału osobowego, etapy tworzenia biznesplanu, plan marketingowy: produkt, klienci, potencjał rynku, dystrybucja, reklama, prognoza sprzedaży; plan finansowy: prognoza przychodów, kosztów, analiza źródeł finansowania i organizacyjnego: personel, struktura,

- doradztwa w zakresie prawnym, finansowo - księgowym, osobowym, marketingowym,

- grantów na realizację projektów/ przedsięwzięć/inicjatyw na rzecz ES,

4) Wsparcie finansowe - (dotacje oraz wsparcie pomostowe) – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w nowych i istniejących PS lub w PES, pod warunkiem przekształcenia ich w PS oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy,

5) Usługi biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych, realizowane w formie:

-doradztwa biznesowego w zakresie identyfikacji potrzeb PS, wsparcia związanego
z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności gospodarczej i/lub działalności statutowej odpłatnej, w budowaniu indywidualnego planu rozwoju, poprawy pozycji rynkowej, w sytuacjach kryzysowych,

- doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

- doradztwa specjalistycznego i branżowego,

- doradztwa w zakresie prawnym, finansowo - księgowym, osobowym, marketingowym,

- doradztwa IT,

- szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych dla pracowników PS,

6. Usługi edukacyjne – usługi polegające na pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy wśród uczestników projektu w następujących obszarach:

- zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez osoby fizyczne i prawne,

- internetowe techniki sprzedaży,

- szkolenia w formule „open”,

- szkolenia dla wolontariuszy LIS,

-szkolenia zawodowe, mających na celu uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w przyszłej DG.

7. Usługi wsparcia PES/PS - usługi przeznaczone dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, takie jak:

- audyty (prawne, finansowe i produktowe),

- usługi marketingowe,

- usługi księgowe,

- usługi prawne,

- opracowanie strategii rozwoju i promocji PS.

8. Usługi franczyzy społecznej – utworzenie sieci franczyzowo – sprzedażowej, ukierunkowanej na produkt regionalny, w szczególności spożywczy i rękodzielniczy.

Spotkania, odbędą się w dniu 3 maja 2017 roku w Jaśle przy ulicy Staszica 7 (Biuro Help Desk)  i  2 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 3, ( budynek Podkarpackiej Izby Gospodarczej/PBS Krosno).

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym do dnia 30  maja 2017 r.

Karta zgłoszenia Jasło DO POBRANIA

Karta zgłoszenia Krosno DO POBRANIA