pakd

PAKD zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe – kluczem do sukcesu

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i zatrudnionych (w wieku 18-64) będących:

- osobami do 30 roku życia,

- lub osobami z wykształceniem co najwyżej średnim,

- lub osobami bezrobotnymi, pozostającymi bez zatrudnienia przez okres minimum ostatnich 6 miesięcy od przystąpienia do projektu,

zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC w powiatach: krośnieńskim ziemskim i grodzkim, jasielskim, dębickim i sanockim woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych.

W ramach projektu oferujemy:

a. Szkolenia z zakresu języka angielskiego poziom A dla 60 osób - 5 grup

b. Szkolenia z zakresu języka angielskiego poziom B dla 24 osób - 2 grupy      

c. Szkolenia z zakresu języka niemieckiego poziom A dla 24 osób - 2 grupy

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia i możliwość podejścia do egzaminu TELC.

Szkolenia są w 100% bezpłatne !

 

Uczestnicy ponadto otrzymują wsparcie towarzyszące w postaci:

- materiałów i pomocy dydaktycznych,

- poczęstunku dla wszystkich uczestników szkolenia,

- zwrotu kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych.

Wszystkie informacje można uzyskać w biurze projektu 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, II piętro

tel. 13 44 675 62

lub na stronie www.kompetencjejezykowe.pakd.pl