pakd

FAQ - często  zadawane  pytania

Pytanie - Czy będzie ogłaszany konkurs na udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim w 2013 roku?
Odpowiedź - W Planie Działania na 2013 rok opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie przewidziano ogłoszenia konkursu na realizację projektów obejmujących udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

Pytanie - Gdzie można uzyskać informacje o firmach lub instytucjach udzielających dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mieszkańca woj. podkarpackiego?
Odpowiedź - Dane o instytucjach udzielających dotacji w woj. podkarpackim można znaleźć na stronie internetowej WUP Rzeszów – należy skorzystać z podanego poniżej linku http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/129,132/2/instytucje_udzielajace_dotacji.html

Pytanie - Czy w 2013 roku PAKD udzielał będzie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej?
Odpowiedź - Będziemy prowadzić za w miesiącu styczniu i kwietniu 2013 rekrutację do projektu „Własna firma Twoją szansą” ale tylko dla mieszkańców powiatów lubaczowskiego i przemyskiego ziemskiego. Szczegóły na stronie internetowej projektu www.przemysl62.pakd.pl.

Pytanie - Kto może uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim?
Odpowiedź - W województwie podkarpackim z końcem 2012 roku rozpocznie się realizacja projektów w ramach 2 konkursów z Działania 6.2 PO KL . W projektach mogą uczestniczyć następujące osoby:
1. Konkurs nr 21/POKL/6.2/2012 - osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego przez okres co najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu.
2. Konkurs nr 20/POKL/6.2/2012 - osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, należące do jednej lub kilku z następujących kategorii:
- osoby poniżej 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby w wieku 50+.
Informacje na temat instytucji, które będą realizowały projekty (w tym szczegółowe warunki uczestnictwa w nich) zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pytanie - Jeżeli nie dostałem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie z Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim, to czy mogę starać się o jakieś inne wsparcie?
Odpowiedź - TAK
1. Osoby bezrobotne mogą starać się o dotację z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy .
2. Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) mogą starać się o:
- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Powyższe wsparcie udzielane jest w ramach konkursu Nr 22/POKL/6.2/2012 przeprowadzanego przez WUP Rzeszów.
3. Można będzie aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który jest realizowany przez ARiMR, na której stronie internetowej zamieszczone zostanie ogłoszenie o naborze w 2013 roku.

Pytanie - Jestem właścicielem jednoosobowej firmy, która prowadzę od 2 lat. Czy mogę uzyskać dotację na jej rozwój w ramach projektu z Działania 6.2 PO KL?
Odpowiedź - Nie.
W projektach z Działania 6.2 PO KL można uzyskać środki na uruchomienie działalności gospodarczej

Pytanie - Czy jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę mogę odbyć szkolenie zarodowe finansowane przez EFS?
Odpowiedź - Tak.
Takie szkolenia przeprowadzane są głównie w projektach z Poddziałania 8.1.1. PO KL. Należy sprawdzić (na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy) kto i jakie projekty realizuje w ramach Priorytetu VIII Po Kl – Poddziałanie 8.1.1