pakd

swietokryskie loga

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.

  

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które ), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie OSI, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  25 400 zł dla 72 UP),

- pomocy finansowej w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy (finansowe wsparcie pomostowe przez okres do 12 m-cy)

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 05.10.2017 r. i trwać będzie do 18.10.2017 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej: www.tsp4.pakd.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY