pakd

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr RPOWP/9.3/1

dotyczące dostawy podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego

dla Uczestników projektu „Kompetencje językowe szansą na sukces”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.3.

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)