pakd

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów rekrutacyjnych:

w biurze/ach projektu - 38-300 Gorlice, ul. Słowackiego 3 –parter oraz strona www projektu: www.dosukcesu.pakd.pl   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych (60 Kobiet, 40 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie (zgodnie z kc) na obszarze województwa małopolskiego, powiaty: gorlicki, nowosądecki oraz tarnowski.

Szczegółową Grupę Docelową stanowi:

-58 os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), tzn. osoby bez formalnego wykształcenia, z wykształceniem:
a) na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym,

b) na poziomie szkoły średniej - wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe,

-30 os. powyżej 50 r. życia,

-12 Osób Niepełnosprawnych.

W tym:

- 12 UP (12 % UP) to osoby opiekujące się os. zależnymi.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące

zatrudnienia.
Są to zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy jak i nie zarejestrowane.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjno – zawodowej UP oraz opracowanie IPD,

3. Pośrednictwo pracy,

4. Wsparcie Trenera Rynku Pracy/Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

5. Indywidualne poradnictwo zawodowe,

6. Poradnictwo psychologiczne,

7. Poradnictwo grupowe z zakresu organizacji i opieki nad osobami zależnymi,

8. Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty "Kompetencje społeczne i rynek pracy,

9. Szkolenia zawodowe,

10. Staże,

11. Subsydiowane zatrudnienie

Celem głównym projektu jest: rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno- zawodowej oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu (UP), opracowanie dla UP kompleksowej, spójnej i zindywidualizowanej ścieżki aktywizacji zawodowej, nabycie kompetencji "miękkich", nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy oraz nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, przez 100 UP (w tym 60 kobiet), co przełoży się na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. UP (osób bezrobotnych): osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), osób powyżej 50 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatów objętych projektem, tj. gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego (woj. małopolskie) w okresie: 01.06.2016 r. - 30.11.2017 r.

Planowane efekty/rezultaty:

ü  Podjęcie zatrudnienia przez min. 38 UP.

ü  Realizacja 50 staży * 7 miesięcy.

ü  Realizacja 8 subsydiowanych zatrudnień.

Wartość projektu: 1 995 503,18 PLN       Wkład Funduszy Europejskich: 1 696 177,70 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!