pakd

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Uwierz w siebie! Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów rekrutacyjnych:

strona www projektu: www.uwierzwsiebie.pakd.pl, e-mail: uwierzwsiebieTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

oraz w biurach projektu.

Projekt adresowany jest do osób młodych (78 Kobiet, 52 Mężczyzn) w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujących (według KC) na obszarze jednego z powiatów: brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosna, sanockiego, strzyżowskiego województwa podkarpackiego, które:

a)         pozostają bez zatrudnienia,

b)         nie są zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,

c)         nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie),

d)         w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczył y w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności (zawodowych lub ogólnych) potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:

a)         młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b)         matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c)         absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d)         absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e)         matki przebywające w domach samotnej matki,

f)         osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Przewidywane formy wsparcia:

1. Pomoc w zakresie określenia ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego (kariery zawodowej),

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenia zawodowe,

4. Staże,

5. Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz subsydiowane zatrudnienie.

Wsparcie dodatkowe:

1. Catering, % -zwrot kosztów dojazdu,

2. Stypendia szkoleniowe, itkd.

Celem głównym projektu jest:

- nabycie kompetencji "miękkich",

- nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy,

- nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznej umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu przez 130 Uczestników Projektu (UP) (w tym 78 kobiet).

Cele szczegółowe projektu:

- wypracowanie spójnego i kompleksowego planu rozwoju kariery zawodowej Uczestnika projektu określającego celowe i zindywidualizowane formy wsparcia dla Uczestnika,

- umożliwienie UP nabycia tzw. kompetencji "miękkich", które w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu ich świadomości i wiedzy w zakresie znaczenia i umiejętności wykorzystywania kompetencji "miękkich" w procesie poszukiwania zatrudnienia i środowisku pracy,

- objęcie UP kompleksowym procesem doradczym mającym na celu precyzyjną diagnozę potrzeb i deficytów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy, a następnie umożliwienie UP nabycie tych kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

- umożliwienie UP nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznej umiejętności w zakresie wykonywanego danego zawodu.

Planowane efekty:

- 130 UP, w tym 78 kobiet będzie uczestniczyło w kształceniu/ szkoleniu lub uzyska kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,

- 49 UP, w tym 30 kobiet, podejmie zatrudnienie,

- 130 UP, w tym 78 kobiet ukończy interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu: 1 930 758,60 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 1 796 880,60 zł

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!