pakd

Zapraszamy do udziału w projekcie „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”

Projekt „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie” adresowany jest do osób fizycznych w wieku 15 – 24 lat zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze jednego z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, brzozowskiego, przemyskiego lub m. Przemyśl województwa podkarpackiego, które:

ü         pozostają bez zatrudnienia,

ü         nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,

ü       nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i    wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie),

ü           w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyły w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Celem głównym projektu jest nabycie przez osoby młode do 24 r.ż., w tym szczególnie z grupy tzw. NEET kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych, doświadczenia zawodowego w wykonywaniu danego zawodu, umożliwiających powrót lub wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2016 r. do 30.06.2017 r. 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla jego uczestników:

ü      Identyfikacja predyspozycji zawodowych – wsparcie w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym prowadzące do opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), który poprzez diagnozę i analizę potrzeb oraz doradztwo indywidualne wskaże kierunek rozwoju zawodowego UP.

ü         Identyfikacja istniejących możliwości rynku pracy i pośrednictwa pracy – poradnictwo zawodowe połączone z pośrednictwem pracy.

ü       Ścieżka Szkoła Drugiej Szansy – ścieżka dla Uczestników projektu pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie ukończyły szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym lub wyższym.

 

ü             Szkolenia zawodowe – wsparcie dla 20 Uczestników projektu, którzy nie kwalifikują się do ścieżki „Szkoła Drugiej Szansy”, ale nie posiadają jeszcze określonego zawodu potrzebnego na ścieżce zasadniczej (stażowej).

ü               Wsparcie zatrudnieniowe – 10 Uczestników projektu, którzy nie kwalifikują się do ścieżki „Szkoła Drugiej Szansy” oraz nie zostaną skierowani na staż, otrzyma wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. Pracodawcy, którzy zatrudnią Uczestników projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia mogą otrzymać 13,5 tyś zł na doposażenie 1 stanowiska pracy.

ü     Staże – zaplanowano 5 miesięczne staże dla 100 osób, które nie otrzymają wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia.

Dokumenty rekrutacyjne można składać: e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu (w obu przypadkach należy w terminie 5 dni roboczych zgłosić się osobiście do biura projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników), listownie lub osobiście w biurach projektu.

Przewidywany termin zakończenia rekrutacji I edycji naboru to 28 marca 2016 r.

Więcej informacji na stronie projektu http://szansanazatrudnienie.pl/

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.